Nghĩa của từ: precise

*
chính xác; xác định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

precise /pri'sais/
* tính từ
 - đúng, chính xác
=at the precise moment+ vào đúng lúc
 - tỉ mỉ, kỹ tính, nghiêm ngặt, câu nệ (người...)
Động từ BQT - Android App