Nghĩa của từ: precisely

*
một cách chính xác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

precisely /pri'saisli/
* phó từ
 - đúng, chính xác
 - đúng thế, hoàn toàn đúng (dùng trong câu trả lời tán tỉnh...)
Động từ BQT - Android App