Nghĩa của từ: precision measurement

* mt.
phép đo chính xác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error