Nghĩa của từ: precompact

*
tiền compac

Nghĩa trong từ điển StarDict:

precompact
- tiền compacĐộng từ BQT - Android App