Nghĩa của từ: predetermine

*
xác định trước, quyết định trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

predetermine /'pri:di'tə:min/
* ngoại động từ
 - định trước, quyết định trước
 - thúc ép (ai... làm gì) trước
Động từ BQT - Android App