Nghĩa của từ: predetermined

*
được xác định trước, được thiết lập sơ bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

predetermined
- được xác định trước; được thiết lập sơ bộĐộng từ BQT - Android App