Nghĩa của từ: predicable

* log.
khả vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

predicable /'predikəbl/
* tính từ
 - có thể xác nhận, có thể nhận chắc, có thể khẳng định
* danh từ
 - (triết học) điều có thể xác nhận, điều có thể nhận chắc, điều có thể khẳng định
Động từ BQT - Android App