Nghĩa của từ: prediction

*
sự dự đoán, dự báo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

prediction /pri'dikʃn/
* danh từ
 - sự nói trước; sự đoán trước, sự dự đoán
 - lời nói trước; lời đoán trước, lời dự đoán, lời tiên tri
Động từ BQT - Android App