Nghĩa của từ: prefer

*
thích hơn, ưu hơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

prefer /pri'fə:/
* ngoại động từ
 - thích hơn, ưa hơn
=to prefer beer to wine+ thích bia rượu hơn rượu vang
=to prefer to stay+ thích ở lại hơn
 - đề bạt, thăng cấp (ai vào một chức vị nào)
 - đưa ra, trình
=to prefer a charge against someone+ đem trình ai, tố cáo ai (tại toà, tại sở công an...)
=to prefer arguments+ đưa ra những lý lẽ
Động từ BQT - Android App