Nghĩa của từ: pressure head

* Cơ.
đầu áp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App