Nghĩa của từ: price index

* tk.
chỉ số giá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error