Nghĩa của từ: primary invariants

*
các bất biến nguyên sơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App