Nghĩa của từ: prime end

* gt.
đầu đơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App