Nghĩa của từ: prime meridian

* tv.
kinh tuyến [gốc, chính]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

prime meridian
* danh từ
 - đường kinh tuyến gốcĐộng từ BQT - Android App