Nghĩa của từ: primitive peroid parallelogram

* gt.
hình bình hành các chu kỳ nguyên thủy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App