Nghĩa của từ: primitive recursion

* log.
phép đệ quy nguyên thủy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App