Nghĩa của từ: principal conponemt

* tk.
các thành phần chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App