Nghĩa của từ: principal moment of inertia

*
mômen quán tính chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App