Nghĩa của từ: principal normal form

* log.
dạng chuẩn chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App