Nghĩa của từ: principal planet

* tv.
hành tinh chính, hành đại tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error