Nghĩa của từ: principal radius of curvature

*
bán kính cong chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App