Nghĩa của từ: principal view

* hh.
phép chiếu chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error