Nghĩa của từ: principle of superposition

* vl.
nguyên lý chồng chất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error