Nghĩa của từ: printing

* mt.
in

Nghĩa trong từ điển StarDict:

printing /'printiɳ/
* danh từ
 - sự in
 - nghề ấn loát
Động từ BQT - Android App