Nghĩa của từ: prismatoid

*
phỏng lăng trụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

prismatoid
* danh từ
 - (kỹ thuật) phòng lăng trụĐộng từ BQT - Android App