Nghĩa của từ: prismoid

*
hình lăng trụ cụt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

prismoid /prismoid/
* danh từ
 - (toán học) lăng trụ cụt
Động từ BQT - Android App