Nghĩa của từ: probabilistic

*
(thuộc) xác suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

probabilistic
* tính từ
 - thuộc thuyết cái nhiên
 - theo xác suấtĐộng từ BQT - Android App