Nghĩa của từ: probability

*
xác suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

probability /probability/
* danh từ
 - sự có thể có, sự chắc hẳn, sự có khả năng xảy ra; sự có lẽ đúng, sự có lẽ thật
=in all probability+ rất có thể xảy ra, chắc hẳn; rất có thể đúng
 - điều có thể xảy ra, điều chắc hẳn
 - (toán học) xác suất
Động từ BQT - Android App