Nghĩa của từ: procedural

*
(thuộc) thủ tục, biện pháp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

procedural /procedural/
* tính từ
 - theo thủ tục
Động từ BQT - Android App