Nghĩa của từ: process with in dependent increments

* xs.
quá trình với gia số độc lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App