Nghĩa của từ: product moment

*
mômen tích, mômen hỗn tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App