Nghĩa của từ: production

*
sự sản xuất, sản phẩm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

production /production/
* danh từ
 - sự đưa ra, sự trình bày
 - sự sản xuất, sự chế tạo
 - sự sinh
 - sản phẩm, tác phẩm
 - sản lượng
 - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bỏ vốn và phương tiện để dựng (phim, kịch...)
Động từ BQT - Android App