Nghĩa của từ: productive

*
sản xuất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

productive /productive/
* tính từ
 - sản xuất
=productive labour+ lao động sản xuất
=productive forces+ lực lượng sản xuất
 - sinh sản, sinh sôi
 - sản xuất nhiều; sinh sản nhiều; màu mỡ, phong phú
=productive fields+ đồng ruộng màu mỡ
=productive writer+ nhà văn sáng tác nhiều
Động từ BQT - Android App