Nghĩa của từ: productivity

*
năng suất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

productivity /productivity/
* danh từ
 - sức sản xuất; năng suất, hiệu suất
=labour productiveness+ năng suất lao động
Động từ BQT - Android App