Nghĩa của từ: profile

*
prôfin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

profile /profile/
* danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 - nét mặt nhìn nghiêng; mặt nghiêng
 - sơ lược tiểu sử
* ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 - về mặt nghiêng, trình bày mặt nghiêng, chụp mặt nghiêng
Động từ BQT - Android App