Nghĩa của từ: program testing

* mt.
thử chương trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error