Nghĩa của từ: programme

* mt.
chương trình, kế hoạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

programme /programme/
* danh từ
 - chương trình (công tác, biểu diễn văn nghệ...)
 - cương lĩnh (của tổ chức, đảng phái)
* ngoại động từ
 - đặt chương trình, lập chương trình
Động từ BQT - Android App