Nghĩa của từ: programmer

*
người lập chương trình, bộ lập chương trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

programmer
* danh từ
 - người lập trình (trên máy tính)Động từ BQT - Android App