Nghĩa của từ: programming

*
chương trình hóa, kế hoạch hóa, quy hoạch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

programming
- chương trình hoá, kế hoạch hoá, quy hoạch
 - automatic p. chương trình hoá tự động
 - computer p. lập chương trình cho máy tính
 - dynamic(al) p. quy hoạch động
 - linear p. quy hoạch tuyến tính
 - pattern recognition p. chương trình hoá việc nhận ra mẫuĐộng từ BQT - Android App