Nghĩa của từ: progression

*
cấp số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

progression /progression/
* danh từ
 - sự tiến tới; sự tiến bộ; sự tiến triển, sự phát triển
 - sự tiến hành
 - (toán học) cấp số
=arithmetic progression+ cấp số cộng
=geometric progression+ cấp số nhân
Động từ BQT - Android App