Nghĩa của từ: progressive auxiliary

* tk.
dãy các trung bình mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App