Nghĩa của từ: progressive wave

* vl.
sóng [chạy, sóng tiến, lan truyền]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App