Nghĩa của từ: projectile

*
đạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

projectile /projectile/
* tính từ
 - phóng ra, bắn ra
=projectile force+ sức phóng ra, sức bắn ra
 - có thể phóng ra, có thể bắn ra
* danh từ
 - vật phóng ra, đạn bắn ra
Động từ BQT - Android App