Nghĩa của từ: projection plane

* hh.
mặt phẳng chiếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App