Nghĩa của từ: projective invariant

*
bất biến xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App