Nghĩa của từ: projective plane

* hh.
mặt phẳng xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App