Nghĩa của từ: projective space

* hh.
không gian xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App