Nghĩa của từ: projectively flat

* hh.
phẳng xạ ảnh, ơclit xạ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error