Nghĩa của từ: promissory note

* kt.
biene lai nợ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

promissory note
* danh từ
 - giấy hẹn trả tiền



Động từ BQT - Android App