Nghĩa của từ: proof scheme

* log.
sơ đồ chứng minh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error